Taal & Communicatie (M&T IIA)

(voorheen: Algemene Taalwetenschap)

Methoden en Technieken IIA, Tweede Trimester 2000/2001
Opleiding Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam


Let op:
dit college maakt met ingang van het studiejaar 2001-2002 niet langer deel uit van het studiepragramma
de allerlaatste kans om de punten voor dit college te behalen is de derde tentamengelegenheid (2de herkansing)
studiejaar 2000-2001
tentamenwerkstukken voor deze 2de herkansing moeten voor 1 september 2001 ingeleverd zijn!!


Algemene informatie
Eindwerkstuk: Eisen en richtlijnen
Achtergrond- en verdiepingsliteratuur
Programma-overzicht met links naar collegepagina's

 


Algemene informatie

Docent:

Dr. Vincent A. de Rooij
Kamer 210 (Spinhuis)
tel.: 020 525 2615
Spreekuur: maandag 10:00-11:00 of op afspraak
e-mail: vderooij@pscw.uva.nl

Inhoud:

Het hoorcollege Taal en Communicatie wil studenten vertrouwd maken met theorieën en concepten uit de studie van taal en communicatieve praktijken. Tijdens de negen kernbijeenkomsten zal steeds stilgestaan worden bij het belang van de hieraan gekoppelde methoden en technieken voor uiteenlopende antropologische stromingen.
Toetsing van verworven kennis en vaardigheden vindt plaats in de vorm van een kleine veldwerkopdracht en verslaglegging daarvan.
Deze website is bedoeld ter ondersteuning van het hoorcollege. Naast samenvattingen van de collegestof vind je hier ook links naar relevante internetbronnen en literatuursuggesties.

Studiepunten: 2
Onderwijsvorm: Hoorcollege
Tijd: dinsdag 15.00-17.00 uur
Plaats: zaal C017 (Oude Manhuispoort)
Toetsvorm: Werkstuk
Het werkstuk moet 30 maart 2000 om 17:00 uur in mijn postvakje op het Spinhuis liggen.
Literatuur:

Akmajian, Adrian, Richard A. Demers, Ann K. Farmer, and Robert M. Harnish. (1995). Linguistics: An introduction to language and communication (4th edition). Cambridge (Mass.): The MIT Press.

Duranti, Alessandro. (1997). Linguistic anthropology (Ch. 3: Linguistic diversity, pp. 51-83; Ch. 5: Transcription: From writing to digitized images, pp. 122-161). Cambridge: Cambridge University Press.

Fabian, Johannes. (1995). 'On Ethnographic Misunderstanding and the Perils of Context.' American Anthropologist 97:1-10.

Akmajian et al. is te koop bij alle goede academische boekwinkels. De overige literatuur ligt ruim voor aanvang van het desbetreffende college ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek van het Spinhuis.

Voor de mensen die twee jaar geleden het hoorcollege ATW (M&T IIA) hebben gevolgd en toen het boek van Finegan hebben aangeschaft: Finegan kan, zonder al te grote problemen, gebruikt worden in plaats van Akmajian. In het programma-overzicht wordt aangegeven welke hoofdstukken in Finegan gelezen dienen te worden ter 'vervanging' van de opgegeven hoofdstukken in Akmajian et al.


Eindwerkstuk: Eisen en richtlijnen

De opdracht voor het eindwerkstuk luidt als volgt:

Voor alle duidelijheid: het is niet toegestaan een opname te maken van radio of televisie.
De opname moet gemaakt zijn in een situatie waar jijzelf aanwezig bent. De opname (liefst een kopie ervan) dien je samen met je werkstuk in te leveren. Ik acepteer alleen standaard compact cassettes of CD's voor audio-opnamen. Video-opnamen kunnen ingeleverd worden in VHS, 8MM of Hi-8 (dat wil zeggen alles wat in een gewone camcorder past). Als je opneemt op andere informatiedragers, kopieer dan je opname naar een van de genoemde formaten of zorg voor afspeelmogelijkheid.
Zet duidelijk je naam en studentnummer op het hoesje van de cassette!!
Zet bij inlevering de tape op het punt waar je zin begint!!

Je dient in je analyse aandacht te besteden aan de verschillende tijdens de colleges behandelde dimensies en lagen van taaluitingen: Natuurlijk staat het je vrij nog andere aspecten in je analyse te betrekken zoals non-verbale gedragingen.
Wat verder zeker niet mag ontbreken is een goede beschrijving van de context waarin de opname gemaakt is (denk hierbij aan fysieke context, sociale context, en informatie over de sprekers). Wees ook duidelijk over je eigen rol als onderzoek/st/er: beschrijf hoe de opname tot stand is gekomen, welke afspraken je hebt gemaakt met de sprekers, et cetera.
Ook al ga je in je analyse van je zin niet diep in op fonetische en/of fonologische aspecten, toch moet je een fonetische transcriptie van de zin afleveren omdat het gebruik van standaardspelling te weinig duidelijkheid geeft over hoe de zin klinkt (denk bijvoorbeeld aan het nederlandse foneem /r/ dat in de standaarsspelling maar op één manier wordt geschreven (als 'r') maar op wel drie of vier heel verschillende manieren fonetisch gerealiseerd kan worden). Voor je transcriptie dien je gebruik te maken van de symbolen van het International Phonetic Alphabet (IPA). Je kunt het IPA raadplegen op de site van de International Phonetic Association. Je kunt de IPA symbolen met de hand 'invullen' maar misschien vind je het mooier om alles in 'drukletters' te hebben.

Hoeveel fonetisch detail je dient te transcriberen is natuurlijk volledig afhankelijk van het soort vragen dat je wilt beantwoorden en de daaraan gekoppelde analyse. Meer daarover tijdens de colleges waarin ook wordt ingegaan op andere problemen die je bij de eindopdracht kunt tegenkomen. Je hoeft niet aan alle nivo's van de zin evenredig veel aandacht te besteden. Concentreer je in de analyse van de zin vooral op die aspecten (fonologisch, morfologisch, syntactisch, semantisch, pragmatisch, stilistisch) die je het meest relevant vindt bij het blootleggen van de betekenislagen van de zin. Verschaf in je werkstuk ook zoveel mogelijk informatie over de talige en niet-talige context van de zin en probeer aan te geven hoe de vorm van de zin gerelateerd is aan die context.

Er is geen absolute lengtenorm voor het werkstuk. Als richtlijk kun je aanhouden 8pp. Het werkstuk wordt vooral beoordeeld op de volgende criteria: adequaat gebruik van begrippen; coherentie, diepte, en robuustheid van de analyse, presentatie (waaronder: segementering van het werkstuk in duidelijk met kopjes gemarkeerde secties, paginanummering, gebruik en aanhalen van bronnen).

Besteed ook aandacht aan de titelpagina waarop de volgende gegevens vermeld moeten worden:

Wees vooral nauwkeurig met bronvermelding (als ik merk dat je passages van andere auteurs over hebt genomen zonder bronvermelding, betekent dat natuurlijk automatisch een onvoldoende!!!). Als je verwijst naar publicaties of ander materiaal op het internet, doe dat dan volgens één consequent doorgevoerd systeem; voor richtlijnen, zie de Columbia Guide to Online Style en A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities (Version 2.1) van Melvin E. Page die ook richtlijnen geeft voor het verwijzen naar bijvoorbeeld e-mail en usenet berichten en berichten op discussielijsten. Nog meer info is te vinden op een van de volgende pagina's:

Je weet ongetwijfeld dat er een heleboel onbetrouwbare informatie op het internet circuleert. Verwijs daarom alleen naar pagina's van sites waarvan je mag aannemen dat ze een acceptabel academisch niveau hebben. Houd je dus bij voorkeur bij sites van universiteiten, onderzoeksinstituten, en dergelijke.

Tot slot: er ligt binnen afzienbare tijd op de leeszaal een werkstuk ter inzage om een idee te krijgen van hoe je te werk kunt gaan. Van dit werkstuk zal ook on-line versie beschikbaar zijn. Je hoort tijdens college wanneer het zover is. Stel het begin van je onderzoek niet te lang uit! Veel succes toegewenst!


Achtergrond- en verdiepingsliteratuur

Aan het eind van de samenvattingen van de colleges op deze site vind je een sectie 'Aanbevolen literatuur bij dit college'. Als je op een snelle manier een overzicht wilt krijgen van de stand van zaken binnen een bepaald deelterrein van de taalkunde, raad ik je aan de cumulatieve index van 'Annual Review of Anthropology' te raadplegen in de ASC bibliotheek. Je kunt ook per jaargang zoeken op de ARA web site. Elk jaar heeft ARA enkele uistekende bibliografische artikelen over taalkundige topics.
Een selectie van de beste taalkunde sites vind je in de links sectie. Je kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan. Goede startpunten zijn de Linguistics and Human Languages directory van Yahoo, de site van de Linguist List of de Linguistics Resources op de Summer Institute of Linguistics web site.


           

Programma-overzicht

9/1

1. Inleiding

16/1

2. De structurele dimensie van taal:
Fonologie

lezen: Akmajian et al. 1995, Chs. 3&4
(Finegan 1999, Chs. 3&4)

23/1

3. De structurele dimensie van taal:
Morfologie en Syntaxis

lezen: Akmajian et al. 1995, Chs. 2&5
(Finegan 1999, Chs. 2&5)

30/1

4. De structurele dimensie van taal:
Semantiek

lezen: Akmajian et al. 1995, Ch. 6
(Finegan 1999, Ch. 6)

6/2

5. De sociale dimensie van taal:
Variatie

lezen: Akmajian et al. 1995, Ch. 7
(Finegan 1999, Chs. 10 & 11)

13/2

6. De sociale dimensie van taal:
Verandering

lezen: Akmajian et al. 1995, Ch. 8
(Finegan 1999, Ch. 13)

20/2

7. De sociale dimensie van taal:
Interactie

lezen: Akmajian et al. 1995, Ch. 9
(Finegan 1999, Ch. 9)

27/2

8. De cognitieve dimensie van taal:
Talige relativiteit

lezen: Duranti 1997, Ch. 3

6/3

9. Talige data in antropologisch onderzoek:
Registratie en representatie

lezen: Duranti 1997, Ch. 5; Fabian 1995

15/3

10. Talige data in antropologisch onderzoek:
Transcriptie en analyse

15/3-30/3

Voltooiing werkstuk

vrijdag 30/3 17:00 uur

Deadline inleveren werkstuk


Laatste wijzigingen: 3 juli 2001